data dodania: 2021-09-22 10:35Autor dokumentu: adw. Katarzyna Kozieł-Kozłowska


Pobierz załączniki:

Instrukcja wypełnienia i wysyłki pisma:

  • Pismo należy uzupełnić danymi wskazanymi w pustych polach. Pismo powinno zostać podpisane przez obojga rodziców, chyba że jeden z rodziców jest pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza rodzicielska została mu ograniczona
  • Pismo należy wysłać do szpitala listem poleconym lub złożyć osobiście w szpitalu (przy osobistym składaniu pisma w szpitalu, należy mieć przy sobie kopię pisma i poprosić o prezentatę, czyli potwierdzenie złożenia pisma)

UWAGA!

Projekt pisma ma charakter ogólny i nie uwzględnia regulaminu organizacyjnego szpitala, jak również szczegółowych okoliczności faktycznych sprawy. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do treści pisma, należy zasięgnąć indywidualnej porady prawnej.