data dodania: 2021-09-10 20:42


Pobierz załączniki:

Instrukcja wypełnienia i wysyłki pisma:

  • Pismo należy uzupełnić danymi wskazanymi w pustych polach. Pismo powinno zostać podpisane przez obojga rodziców, chyba że jeden z rodziców jest pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza rodzicielska została mu ograniczona
  • Pismo należy wysłać do szkoły listem poleconym lub złożyć osobiście w szkole (przy osobistym składaniu pisma w szkole, należy mieć przy sobie kopię pisma i poprosić o potwierdzenie złożenia pisma na tej kopii)

UWAGA!

Projekt pisma ma charakter ogólny i nie uwzględnia analizy statutu danej szkoły oraz jej regulaminu, jak również szczegółowych okoliczności faktycznych sprawy. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do treści pisma, należy zasięgnąć indywidualnej porady prawnej.