Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły Stowarzyszeniu Prawników Głos Wolności (dalej zwane „Stowarzyszenie”) swoje dane osobowe, deklarujemy, iż pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach zapewniających ich bezpieczeństwo. 

W niniejszej Polityce prywatności przedstawiamy obowiązujące w Stowarzyszeniu Prawników Głos Wolności zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) oraz w oparciu o przepisy krajowe dotyczące ochrony danych osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy w szczególności strony internetowej Stowarzyszenia Prawników Głos Wolności www.gloswolnosci.pl i/lub dowolnej podstrony i/lub powiązanej z nią domeny (i/lub subdomeny) w zakresie działań statutowych podejmowanych przez Stowarzyszenie.  

Polityka prywatności zawiera szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób i dlaczego przetwarzamy dane osobowe (za pośrednictwem Witryny lub w inny sposób), a także szczegółowe informacje o prawach osób, których dane przetwarzamy. 

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Stowarzyszenie Prawników Głos Wolności, z siedzibą w Katowicach (40-708) ul. Franciszkańska 29-31.

W sprawie z zakresu przetwarzania indywidualnych danych osobowych, można skontaktować się     z nami również mailowo pod adresem: [email protected].

Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Stowarzyszenie

Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe członków oraz dane osobowe kandydatów na członków Stowarzyszenia, w tym w szczególności:

 • imię i nazwisko
 • tytuł zawodowy
 • stopień naukowy
 • miejsce wykonywania zawodu
 • adres mailowy
 • telefon kontaktowy
 • adres strony internetowej
 • wizerunek.

Stowarzyszenie przetwarza również dane osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie, bądź przy współudziale Stowarzyszenia oraz osób będących adresatami informacji o wydarzeniach bądź działalności Stowarzyszenia w następującym zakresie:

 • imię i nazwisko,
 • adres mailowy,
 • numer telefonu,
 • nazwa podmiotu zatrudniającego lub zrzeszającego,
 • wizerunek.

Stowarzyszenie przetwarza także dane osobowe osób kontaktujących się ze Stowarzyszeniem, celem uzyskania pomocy, bądź nawiązania współpracy w następującym zakresie – w zależności od przedmiotu sprawy, z którą zwrócono się do Stowarzyszenia:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • adres mailowy,
 • nr telefonu,
 • adres podmiotu zatrudniającego lub zrzeszającego,
 • data urodzenia,
 • stan rodzinny,
 • miejsce realizowania obowiązku szkolnego,
 • dane wrażliwe, w tym: dane dotyczące stanu zdrowia, karalności, poglądów politycznych, przekonań religijnych i światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne ich przetwarzania.

 1. Dane osobowe członków Stowarzyszenia przetwarzane są w następujących celach: 
  1. realizacji celów statutowych Stowarzyszenia – na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  2. informacyjnych – dane członków wraz z ich wizerunkiem publikowane są na stronie internetowej Stowarzyszenia www.gloswolnosci.pl oraz na kontach Stowarzyszenia zakładanych na portalach społecznościowych, w celu udzielenia informacji o jego członkach, prezentowania i promowania działalności Stowarzyszenia – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 2. Podanie danych, o których mowa w pkt 1 jest dobrowolne, ale niezbędne w celu  wykonywania praw i obowiązków członka  Stowarzyszenia.
 3. Dane osobowe kandydatów na członków Stowarzyszenia przetwarzane są w następujących celach:
  1. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia, polegającego na uprawnieniu do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do stwierdzenia czy kandydat na członka spełnia wymogi ustalone w Statucie Stowarzyszenia,
  2. przyjęcia w poczet  członków Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); 
 4. Podanie danych, o których mowa w pkt 3 jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przystąpienia do Stowarzyszenia.
 5. Dane osobowe osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie, bądź przy współudziale Stowarzyszenia, adresatów informacji o wydarzeniach lub działalności Stowarzyszenia przetwarzane są w następujących celach:
  1. rejestracji uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie lub przy współudziale Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  2. przekazywania informacji o wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie lub przy współudziale Stowarzyszenia bądź informacji o działalności Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 6. Podanie danych, o których mowa powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w wydarzeniu, bądź uzyskania informacji, o których mowa pod lit. d).
 7. Dane osobowe osób kontaktujących się ze Stowarzyszeniem, celem uzyskania pomocy, bądź nawiązania współpracy przetwarzane są w następujących celach:
  1. w celu udzielenia pomocy prawnej w konkretnej sprawie,
  2. w celu nawiązania ewentualnej współpracy w ramach realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 8. Podanie danych, o których mowa w pkt. 7 jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania pomocy prawnej lub nawiązania współpracy ze Stowarzyszeniem.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe członków Stowarzyszenia przechowywane są do czasu ustania członkostwa w Stowarzyszeniu lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych, w zakresie, w którym przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody.

Dane osobowe kandydatów na członków Stowarzyszenia przechowywane są przez czas niezbędny do stwierdzenia czy spełnione zostały warunki członkostwa w Stowarzyszeniu i ewentualnego przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, bądź odmowy przyjęcia.

Pozostałe dane osobowe są przechowywane przez Stowarzyszenie przez czas niezbędny do realizacji pomocy prawnej, bądź realizacji celów Stowarzyszenia bądź wycofania zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

Stowarzyszenia może ponadto przetwarzać dane osobowe przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub inny okres, jeśli wymagają tego przepisy prawa.  

Odbiorcy danych

W ramach realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może ujawniać przetwarzane dane osobowe podmiotom świadczącym pracę lub usługi na rzecz Stowarzyszenia, które w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z umów zawartych ze Stowarzyszeniem mają dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez Stowarzyszenie.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych osobowych

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • cofnięcia wyrażonej zgody,
 • wyrażenia sprzeciwu z przyczyn związanych z konkretną sytuacją, wobec przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji uzasadnionych interesów opartych na art. 6 ust.1 lit. f RODO, chyba, że zostanie wykazane istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Dane będą przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), czyli w taki sposób, żeby w wyniku automatycznego przetwarzania danych osobowych,  mogły zostać podjęte jakiekolwiek decyzje lub inne skutki prawne, które miałyby znaczący wpływ na naszych klientów, kontrahentów i ich pracowników.